Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tandarts Narcose bv

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de persoon die aan Tandarts Narcose BV, opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de gehele anesthesiologiscche  zorg rondom een tandheelkundige behandeling.

Tandheelkundige behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan cliënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de opdracht van cliënt verband houdende handelingen  in de ruimste zin van het woord.

Anesthesiologische zorg: de door de anesthesioloog en diens medewerkers uitgevoerde zorg gedurende de gehele tandheelkundige behandeling en de voorbereiding voorafgaand aan de behandeling onder narcose en nazorg direct aansluitend aan de behandeling in de tandartspraktijk.

B. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de cliënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen client en tandarts narcose. Deze gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen cliënt en Tandarts Narcose. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

C. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de getekende akkoordverklaring/informed consent en het volledig ingevulde anamnese formulier door Tandarts Narcose ontvangen en goedgekeurd is.Aangevuld met een telefonisch en/of direct contact in de praktijk waarbij de risico classificatie en acceptatie voor anesthesie door Tandarts Narcose wordt verleend

De door Tandarts Narcose gemaakte prijsafspraken zijn bindend en geldig gedurende een half jaar na dagtekening. De prijsafspraak is gebaseerd op de inschatting van de behandeltijd door de tandarts. Indien de werkelijke behandeltijd afwijkt van  de geschatte behandeltijd kan Tandarts Narcose deze alsnog achteraf bij client in rekening brengen.

D. Uitvoering opdracht

Tandarts Narcose zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.

Tandarts Narcose heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Tandarts Narcose hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen. 

Anesthesiologische zorg in de brede zin en Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De  anesthesioloog en diens medewerkers en de tandarts hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

E. Geheimhouding en exclusiviteit

Tandarts Narcose is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Tandarts Narcose door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Tandarts Narcose is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatie doeleinden waarbij de gegevens niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt.

F. Overmacht

Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Tandarts Narcose zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Tandarts Narcose afhankelijk is; algemene vervoersproblemen. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

Als een omstandigheid intreedt, nadat Tandarts Narcose haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Tandarts Narcose nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.

In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Tandarts Narcose opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Als Tandarts Narcose op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Tandarts Narcose slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

G. Declaratie

Declaratie van de anesthesiologische zorg is gebaseerd op de geschatte behandelduur van de tandheelkundige behandeling. Indien de werkelijke behandelduur langer is dan de geschatte behandelduur kan dit alsnog aan de client gedeclareerd worden.

Betaling van de anesthesiologische behandeling door Tandarts Narcose dient twee weken voor de behandeldag plaats te vinden op het op de factuur vermelde rekeningnummer van Tandarts Narcose.

Indien het factuurbedrag niet twee weken voor de geplande behandeldag   op de rekening van Tandarts Narcose staat is de client in verzuim en kan Tandarts Narcose de behandeling annuleren en de reeds gemaakte kosten gespecificeerd in rekening brengen. 

Client wordt geacht deze het volledige bedrag binnen 28 dagen na factuurdatum te hebben overgemaakt op de rekening van Tandarts Narcose. 

 Na deze termijn is de client/debiteur wettelijk in verzuim en kan Tandarts Narcose zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.

Wanneer Tandarts Narcose genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Tandarts Narcose gerechtigd de te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Deze kosten worden tezamen met de rente in rekening gebracht indien de debiteur binnen 28 dagen na notadatum niet heeft betaald.

Ook als tussen Tandarts Narcose en de debiteur onenigheid bestaat over het gedeclareerde bedrag, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

Indien nota’s door Tandarts Narcose wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, zal elke vorm anesthesiologische zorg worden opgeschort.

H. Annuleren van afspraken

De vastgestelde tandheelkundige behandeling onder narcose kan kosteloos worden verzet tot maximaal twee weken voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, kunnen de kosten  aan cliënt in rekening gebracht worden.

De kosten zijn minimaal 50 euro en kunnen hoger uitvallen afhankelijk van het tijdstip van annuleren.

I. Garantie

Cliënt dient ten alle tijden Tandarts Narcose volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de tandheelkundige behandeling onder narcose.

De anesthesioloog en diens medewerkers hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Tandarts Narcose heeft geen enkele verantwoordelijkheid inzake de tandheelkundige behandeling en de directe en indirecte tandheelkundige zorg.

I. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tandarts Narcose zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tandarts Narcose beperkt tot het bedrag van de factuur.

De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tandarts Narcose.

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 3 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

J. Reclame

Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandarts Narcose.

Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Als een klacht gegrond is zal Tandarts Narcose de anesthesiologische zorg alsnog verrichten, zoals overeengekomen en voor zover het mogelijk  en verantwoord is.

K. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandarts Narcose is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Tandarts Narcose waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tandarts Narcose haar kantoor heeft.

 

Snel van je tandarts-angst af

Geen vele en landurige behandelingen om uw gebit weer op orde te brengen. Maar wel adequate nazorg en persoonlijke begeleiding om je angst te overwinnen.
Meer informatie

Meer informatie aanvragen

Vul hier uw email adres in voor onze uitgebreide brochure.

Klantervaringen

Na 15 jaar niet meer naar de tandarts te zijn geweest omdat ik daar een panische angst voor had opgebouwd moest ik toch wat aan mijn gebit laten doen daar de ene na de andere kies of vulling afbrak en ik mij schaamde voor de mensen om mij heen, het wordt er tenslotte allemaal niet echt frisser op, dus heb ik contact gezocht met tc beuningen. Ik moet zeggen dat ik vanaf het eerste moment van het intake gesprek me zeer gerustgesteld voelde, er wordt eerst een rustig praatje met je gehouden waarna er een "rondje" door je mond wordt gemaakt met het gevreesde spiegeltje, de man moet tenslotte toch iets kunnen zien, maar er wordt niet geprikt of eng gedaan. Daarna worden er foto"s gemaakt en kun je weer lekker naar huis waar je dan na een paar dagen een begroting krijgt toegestuurd, in mijn geval moest er 1 kies getrokken worden en de rest kon gerestaureerd worden, wat mij zeer verbaasde daar ik de hoop voor de rest ook al had opgegeven. Deze week was het dan zover, slik, ik mocht naar beuningen voor mijn behandeling onder volledige narcose, het personeel daar, van receptioniste tot tandarts en anesthesist doet alle mogelijke moeite om je op je gemak te stellen en dat lukt ook nog wonder boven wonder. Ik ben weer thuis en ben erg blij met mijn "nieuwe" gebit, ik heb inderdaad al mijn eigen kiesjes nog op 1 na en het ziet er allemaal weer schoon en wit uit, de oude grijze vullingen zijn vervangen voor mooie witte, ik heb geen napijn, het eten gaat weer een stuk lekkerder en de adem is ook weer lekker fris. Kortom, als je ook zo"n angst hebt voor de tandarts en je "gebit is kapot aan het gaan kun je met een gerust hart naar beuningen gaan.

c.janssen